LinkedinTelefon +48 533 314 170biuro@tributisgroup.pl

Oferta

Stawiamy na wysoką specjalizację. Tworzymy dedykowane zespoły doradców oraz ekspertów, którzy zgłębiają problemy podatkowe konkretnej branży lub sektora. Skupienie się na konkretnych typach odbiorców pozwala nam na osiągnięcie ponadprzeciętnych efektów.
oferta

Nasi eksperci zapewniają profesjonalne usługi doradztwa podatkowego i prawnego przedsiębiorstwom krajowym oraz korporacjom międzynarodowym.

 

Doradzaliśmy lub szkoliliśmy Klientów z wielu branż, m.in.: farmaceutycznej, budowlanej, inżynieryjnej, transportowej (lotniczej, morskiej, kolejowej i drogowej) oraz motoryzacyjnej, produkcyjnej, czy dystrybucyjnej.

Mamy także wytypowany zespół specjalistów, który otacza szczególną opieką podmioty sektora finansów publicznych, w szczególności uczelnie publiczne, publiczne zakłady opieki zdrowotnej (w tym szpitale) oraz instytuty naukowe i badawcze.

 

Problemy podatkowe tych podmiotów odbiegają znacznie od problemów przedsiębiorstw i Klientów korporacyjnych. Wymagane jest w tym przypadku często innowacyjne podejście oraz interdyscyplinarny zespół potrafiący wniknąć w tzw. specyfikę branży.

Doradztwo_podatkowe

Służymy bieżącym lub doraźnym wparciem w rozwiązywaniu problemów i prowadzeniu rozliczeń podatkowych:

 • udzielamy porad i konsultacji podatkowych na bieżąco – w ramach stałej obsługi,
 • opiniujemy umowy i transakcje gospodarcze pod kątem przepisów podatkowych,
 • weryfikujemy wdrożone u Klienta rozwiązania i oceniamy ich prawidłowość z punktu widzenia rozliczeń podatkowych,
 • wspieramy w rozliczeniach podatkowych związanych z procesami przekształceń, fuzji, przejęć, sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego części oraz procesów restrukturyzacyjnych.
Postępowania_podatkowe

Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają zaoferować naszym Klientom skuteczną i profesjonalną pomoc w kontaktach z organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi:

 • reprezentujemy Klientów w sprawach podatkowych przed urzędami skarbowymi, celno-skarbowymi oraz sądami administracyjnymi na wszystkich etapach postępowania (kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa, postępowanie podatkowe, postępowanie przed sądem administracyjnym),
 • sporządzamy wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego,
 • sporządzamy pisma procesowe na każdym etapie ww. postępowań (zastrzeżenia, odwołania, zażalenia, skargi do sądów administracyjnych, w tym skargi kasacyjne).
Audyt_podatkowy

Zespół naszych specjalistów dokona weryfikacji prowadzonych przez Państwa ewidencji podatkowych oraz deklarowania i rozliczania podatków w zakresie zgodności tych czynności z prawem podatkowym:

 • przed audytem (lub w jego trakcie) prosimy Państwa o wypełnienie ankiety pozwalającej na wstępne zdiagnozowanie obszarów ryzyka,
  do przeprowadzenia audytu wyznaczamy dedykowany zespół ekspertów,
 • w trakcie audytu weryfikujemy i badamy dokumenty źródłowe wraz z precyzyjnym ustaleniem stanu faktycznego sprawy,
 • kompleksowo badamy prawidłowości rozliczeń podatkowych,
 • po audycie sporządzamy raport, w którym wskazujemy wykryte nieprawidłowości i zagrożenia wraz z propozycjami ich eliminacji.
Dokumentacja_cen_transferowych

Kompleksowo wspomagamy naszych Klientów w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi:

 • sporządzamy dokumentację cen transferowych,
 • sporządzamy analizy cen transferowych,
 • doradzamy w zakresie pozostałych obowiązków sprawozdawczych (m.in. TPR),
 • modelujemy rozliczenia między podmiotami powiązanymi, również z wykorzystaniem uproszczonych rozwiązań (safe harbours),
 • zapewniamy procedury identyfikacji obowiązków dokumentacyjnych dotyczących tzw. transakcji rajowych oraz dochowania należytej staranności,
 • przygotowujemy wnioski i zapewniamy bieżący kontakt z przedstawicielami administracji skarbowej w zakresie określonych decyzji administracyjnych (m.in. uprzednich porozumień cenowych).
Szkolenia_podatkowe

Prowadzimy szkolenia otwarte oraz zamknięte. Szkolimy pracowników dużych i małych firm, przedstawicieli konkretnych branż i sektorów gospodarki. W zależności od tego, kto ma być odbiorcą naszego szkolenia, każdorazowo dokonujemy odpowiedniego doboru zarówno jego tematyki, jak i sposobu przekazywania treści. Kładziemy nacisk na praktyczne ujęcie prezentowanych informacji:

 • w przystępny sposób wyjaśniamy zawiłości podatkowe,
 • przeprowadzamy spotkania w siedzibie Klienta lub w formule on-line,
 • dopasujemy poziom szkolenia do indywidualnych potrzeb jego adresatów,
 • pomagamy zrozumieć – rozwikłamy niemożliwe,
 • nie czytamy ustaw ani slajdów – naszą zaletą jest wiedza i charyzma wykładowców.

 

Podatki to nasza pasja. Naszym atutem jest nieprzerwana praktyka zawodowa.

Dokumentacja_związana_z_minimalizacją_ryzyk_podatkowych

Oferujemy Państwu usługi związane z przygotowaniem procedur i dokumentacji, których celem jest minimalizacja ryzyk podatkowych. Sporządzamy, m.in.:

 • procedury obiegu dokumentów podatkowych,
 • procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych,
 • procedury prawidłowego rozliczania transakcji międzynarodowych,
 • procedury w zakresie przeciwdziałania zarzutowi niedochowania tzw. należytej staranności,
 • procedury wystawiania faktur.

 

Dzięki wdrożeniu proponowanej przez nas procedury zyskują Państwo pewność, że minimalizują ryzyko błędów związanych z rozliczeniami podatkowymi.

Doradztwo_prawne

Naszym Klientom możemy także zapewnić wysokiej jakości usługi doradztwa prawnego:

 • zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne przedsiębiorców w bieżącej działalności,
 • prowadzimy kompleksową obsługę w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • doradzamy w zakresie ochrony danych osobowych (RODO),
 • pomagamy wdrażać procedury związane z realizacją obowiązków dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,oferujemy także usługi z zakresu tzw. compliance, czyli zapewnienia zgodności działania przedsiębiorców z przepisami prawnymi oraz standardami etycznymi.

 

Nasze usługi oparte są na wiedzy oraz umiejętności jej zastosowania w praktyce.

Usługi_rachunkowe

Współpracujemy z księgowymi oraz biegłymi rewidentami, którzy posiadają bogatą praktykę zarówno w krajowej, jak i międzynarodowej sprawozdawczości finansowej. Wysokie kompetencje zawodowe, potwierdzone egzaminami, dyplomami oraz tytułami naukowymi zaangażowanych osób, stanowią gwarancję dla najwyższej jakości zapewnianych przez nas usług. Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • bieżące doradztwo w obszarze prawa bilansowego,
 • wsparcie w procesie wdrażania standardów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej (UoR, MSR/MSSF, US GAAP, HGB),
 • doradztwo w procesach restrukturyzacyjnych,
 • opracowanie dokumentów i procedur (m.in. polityki rachunkowości, procedur obiegu dokumentów, instrukcji inwentaryzacyjnych).
Tributis_Group

Tributis Group

Tributis Group

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka doradztwa podatkowego

 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

KRS: 0000768030

NIP: 9571112866

REGON: 38238383500000

Napisz do nas